Z Á S A D Y O C H R A N Y O S O B N Í C H Ú D A J Ů

Rádi bychom Vás informovali, jakým způsobem zpracováváme Vaše osobní údaje, které získáme prostřednictvím těchto webových stránek. Pokud jste našim klienty a zajímá Vás, jak pracujeme s Vašimi osobními údaji v rámci klientského servisu, podívejte se prosíme sem: https://www.goldengate.cz/pravidla-nakladani-s-osobnimi-udaji/.

1) Informace o správci

Tyto webové stránky provozuje Stanislav Kulich, se sídlem Třebovská 446, 56201 Ústí nad Orlicí, IČO: 8741107, zapsaný v živnostenském rejstříku vedeným Městským úřadem v Ústí nad Orlicí.

Kontaktní údaje:

tel.:      607591263

e-mail: stanislav.kulich@goldengate.cz

Na těchto kontaktech můžete také uplatnit svá dále uvedená práva.

2) Jaké osobní údaje zpracováváme a proč?

 • Identifikační údaje (jméno a příjmení) si zapíšeme, abychom věděli, kdo nám napsal.
 • Kontaktní údaje (telefonní číslo a email) uchováváme proto, abychom Vám mohli odpovědět na Váš dotaz nebo abychom Vás mohli pozvat na kávu, pokud o to projevíte zájem.
 • Znění dotazu nebo žádosti o pozvání na kávu.

Bez toho, abyste nám poskytly výše uvedené údaje, Vám nebudeme moci odpovědět.

3) Komu Vaše osobní údaje předáváme?

 • Některým našim kolegům a spolupracovníkům, kteří Vám na Váš dotaz mohou odpovědět, případně se s Vámi potkají osobně na kávě.
 • Nikomu jiného Vaše údaje už nepředáváme.

4) Jak dlouho máme Vaše osobní údaje?

 • Pokud nejste našimi klienty, Vaše osobní údaje uchováváme jen po dobu, než Vám odpovíme na Váš dotaz a potom další 4 měsíce, abychom věděli, kdo nám případně píše a s čím se na nás již obrátil. Pokud jste našimi klienty, podívejte se na informace o zpracování zde https://www.goldengate.cz/pravidla-nakladani-s-osobnimi-udaji/.
 • Vaše údaje máme na základě Vašeho souhlasu. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat a v takovém případě Vaše údaje vymažeme.

5) Jaká můžete využít práva?

 • Právo požadovat přístup k Vašim osobním údajům – tzn. že se nás můžete zeptat, jaké osobní údaje o Vás evidujeme a co se s nimi v průběhu toho, co jsou u nás, dělo a bude dít.
 • Právo na opravu – pokud nejsou Vaše osobní údaje, které o Vás vedeme, již aktuální nebo jsou nesprávné, můžete požádat o jejich opravu.
 • Právo vznést námitku – v případě, že se domníváte, že zpracováváme osobní údaje nad rámec našich oprávněných zájmů, můžete proti takovému zpracování vznést námitku, kterou se musíme zabývat.
 • Právo na výmaz (tzv. právo „být zapomenut“) – tzn. že na Vaši žádost musíme vymazat veškeré osobní údaje, které o Vás evidujeme, např. pokud si již nebudete přát být u nás registrováni. Může se ale stát, že bude existovat jiný důvod, který nás opravňuje či zavazuje údaje uchovávat (např. povinnost plynoucí ze zákona apod.) a v takovém případě výmaz nemůžeme provést.
 • Právo na omezení zpracování– v některých případech sice osobní údaje můžeme uchovávat, ale nesmíme s nimi nijak nakládat; jedná se o následující situace:
  • pokud popřete přesnost údajů a my potřebujeme Vaše sdělení ověřit;
  • jestliže jsou osobní údaje zpracovávány neoprávněně, ale nepřejete si, abychom je vymazali a místo výmazu požádáte jen o omezení zpracování;
  • pokud již osobní údaje nepotřebujeme, ale požádáte o jejich uchování pro uplatnění Vašich právních nároků;
  • pokud vznesete námitku proti zpracování, a to po dobu, než ověříme, jestli budou osobní údaje dál zpracovávány v našem důležitém zájmu nebo je zpracovávat nebudeme.
 • Právo na přenositelnost údajů – v případě, že nás o to požádáte, poskytneme Vám Vaše osobní údaje, které zpracováváme na základě smlouvy, kterou jsme s Vámi uzavřeli, souhlasu a zároveň je zpracováváme automatizovaně. Takové údaje Vám poskytneme v běžně používaném, strojově čitelném formátu. Případně tyto údaje můžeme předat správci, kterého určíte, pokud ale s předáním bude souhlasit.
 • Právo podat stížnost – pokud se domníváte, že nějakým způsobem porušujeme pravidla zpracovávání osobních údajů, máte právo podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakýkoli dotaz ohledně zpracování osobních údajů, můžete nás kontaktovat prostřednictvím kontaktních údajů uvedených výše. Občas budeme tyto zásady aktualizovat, proto doporučujeme, abyste se na ně čas od času podívali.

Tyto zásady byly vydány dne 27.10.2020.